Nota Informativa referent a les Comunicacions HUTG- Ajuntament de Llançà

04/04/2024

NOTA INFORMATIVA REFERENT A LES COMUNICACIONS HUTG - AJUNTAMENT DE LLANÇÀ

 

Arran de l'entrada en vigor del Decret Llei 3/2023, de 7 de novembre i atès que el municipi de Llançà es troba inclòs al llistat de municipis on els Habitatges d’Ús Turístic necessitaran llicència urbanística prèvia, us informem que actualment no és possible la formalització de noves Comunicacions d'HUTG.

 

Tal i com estableix la nova normativa, qualsevol nou HUTG haurà d'haver obtingut la llicència urbanística preceptiva prèviament, la qual es podrà tramitar una vegada s'hagi desenvolupat el planejament urbanístic corresponent.

 

Qualsevol comunicació de nou HUTG feta a partir de l'entrada en vigor de la nova normativa (9/11/2023) no generarà cap efecte jurídic, i la comunicació constarà com a no presentada.

 

 

Com es fa?

 

  • Documentació necessària per tramitar un canvi de titularitat d'una activitat econòmica d'Habitatge d'Ús Turístic:

 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line): https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00012?moda=2

 

Quan empleneu la vostra sol·licitud de canvi de titularitat d'un Habitatge d'Ús Turístic a través del web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, heu de tenir en compte el següent:

- Si heu comprat l'habitatge per al qual sol·liciteu el canvi de titularitat fa menys de tres mesos, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud l'escriptura de compravenda escanejada.

- Si actueu com a representant d'una persona o d'una societat, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud el document acreditatiu de la representació vàlid.

- Atès que es tracta d'un procediment electrònic, és molt important que comuniqueu una adreça de correu electrònica correcta i que estigui en funcionament.

- També cal que comuniqueu almenys un número, fix o mòbil, de la xarxa telefònica espanyola."

 

  • Documentació necessària per tramitar una modificació d'activitat econòmica d'Habitatge d'Ús Turístic:

 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line):

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00008?moda=3

 

Les dades a modificar són:

- La capacitat de l'habitatge.

- La raó social de l'empresa d'assistència i manteniment.

- El telèfon de contacte d'atenció immediata de consultes i incidències.

 

  • Documentació necessària per tramitar la baixa d'una activitat econòmica d'Habitatge d'Ús Turístic:

 

Formulari degudament emplenat electrònicament (via on-line):

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Habitatges-dus-turistic-00008?category=&moda=4

 

Quan empleneu la vostra sol·licitud de baixa d'un Habitatge d'Ús Turístic a través del web Canal Empresa de la Generalitat de Catalunya, heu de tenir en compte el següent:

- Si heu comprat l'habitatge per al qual sol·liciteu la baixa fa menys de tres mesos, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud l'escriptura de compravenda escanejada.

- Si actueu com a representant d'una persona o d'una societat, haureu d'adjuntar a la vostra sol·licitud el document acreditatiu de la representació vàlid.

- Atès que es tracta d'un procediment electrònic, és molt important que comuniqueu una adreça de correu electrònica correcta i que estigui en funcionament.

- També cal que comuniqueu almenys un número, fix o mòbil, de la xarxa telefònica espanyola."

 

 

Normativa

 

Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya (DOGC núm. 3669, de data 3 de juliol de 2002).

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=288384

 

Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitació de l'activitat econòmica (DOGC núm. 8307 de data 31 de desembre de 2020).

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=890270&traceability=03&language=ca